نرم افزار جرعه اي از غدير
47 بازدید
محل ارائه: موسسه مذاهب اسلامي
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت ايده و طرح اوليه و مديريت توليد
زبان : فارسی
اين نرم افزار به گونه تصويري به برخي از پرسش هاي مهم در زمينه غدير پاسخ گفته است كه امكان دريافت فايل صوتي براي موبايل نيز امكان پذير است. همچنين مقالات و پرسش و پاسخ هاي مرتبط به علاوه برخي از نواهاي صوتي و تصويري در اين نرم افزار گنجانده شده است. اصل طرح توليد اين نرم افزار به همراه بسياري از مراحل توليد ديتا و محتواي نرم افزار به همراه مديريت پروژه با اينجانب بوده است.