سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه مذاهب اسلامي 
مسوول بانك اطلاعات پرسش و پاسخ 
 
 
پژوهشي 
همکاری 
مركز فرهنگ و معارف قرآن 
كارشناس محقق گروه تفسير موضوعي 
1385/09/01 
ادامه دارد 
اجرايي پژوهشي 
همکاری 
مركز فرهنگ و معارف قرآن 
محقق در گروه فرهنگ نامه ها (واژگان مشابه در قرآن) 
1387/07/01 
1388/07/01 
محقق 
همکاری 
مركز فرهنگ و معارف قرآن 
همكاري با گروه پاسخ به پرسش ها و شبهات قرآني 
1385/09/01 
1387/09/01 
اجرايي پژوهشي 
تدریس 
حوزه علميه امام صادق عليه السلام 
مدرس 
1379/07/02 
1380/03/30 
صرف (ادبيات عرب) 
تدریس 
مدرسه صدوقي قم 
مدرس 
1383/07/02 
1384/03/30 
ادبيات عرب